ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI (Doktora)

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI

 

Üniversitemizin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Mühendisliği Doktora Programına yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 17" ye tabidirler. Üniversitemizin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Mühendisliği Doktora Programına gelen yabancı uyruklu öğrenciler "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 18" e tabidirler. Üniversitemizin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Mühendisliği Doktora Programına özel öğrenci statüsüyle gelen öğrenciler "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 16" da belirtilmiştir. Üniversitemizin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Mühendisliği Doktora Programında ders saydırma işlemleri"ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 23" e göre gerçekleştirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar 16 Şubat 2017 tarihli Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

(1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde en az 7 ders (Daha önce lisansüstü programlarında almamışsa bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermek şartıyla) ve bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ve bir seminer dersi olmak üzere 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

(4) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.

(5) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki tanesini seçebilir. Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler ise en fazla dört ders alabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka lisansüstü doktora programlarından veya yükseköğrenim kurumlarının doktora programlarından dersler de seçebilir. Ancak alınan dersler doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için en fazla 60, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 30 AKTS’yi geçemez.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, en az 14 ders almak zorundadır. Bu derslerden en fazla yedi tanesi daha önce alınmamış olmak kaydıyla yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçilebilir.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.