MEZUNİYET KOŞULLARI (Doktora)

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Mezuniyet koşulları 16 Şubat 2017 tarihli Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

(1) Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl ile en az dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve bu dört yarıyıla ait tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirilen tez izleme raporlarını da enstitüye sunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyasını ciltlenmemiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülür ise tez izleme komitesi üyeleri danışmanının teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri,

tarihi ve saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan kurum dışından gelen asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca kurum dışı yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz; yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez savunma sınavında başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.